19.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/37


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 14/14)

1.

Komise dne 15. ledna 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Cookson plc („Cookson“, Spojené království) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady na základě veřejné nabídky zveřejněné dne 11. října 2007 kontrolu nad celým podnikem Foseco plc („Foseco“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Cookson: Cookson je společnost, zabývající se vývojem materiálů, která působí celosvětově v keramickém a elektronickém průmyslu a ve zpracování drahých kovů. Předmětem činnosti keramické divize podniku Cookson (Cookson's Ceramics) je především dodávání žáruvzdorných výrobků řadě průmyslových odvětví, jako je hutnictví železa, a částečně též dodávání technické keramiky (zejména filtrů) do sklářství, pro výrobu solární energie a do slévárenství,

podniku Foseco: Foseco je dodavatelem spotřebních materiálů a výrobků pro slévárenství (např. filtrů) a částečně i žáruvzdorných výrobků používaných při výrobě železa a oceli. Společnost působí na celosvětové úrovni.

3.

Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla jednacího COMP/M.4961 – Cookson/Foseco, na následující adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1. 2004, s. 1.