14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Text s významem pro EHP)

(2007/C 271/01)

Dne 27. září 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství,

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4880. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet. (http://eur-lex.europa.eu)