23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 317/20


Media 2007 – Vývoj, distribuce,a propagace

Výzva k podávání návrhů EACEA 13/06 – i2i audiovisual

(2006/C 317/09)

1.   Cíle a popis

Toto oznámení o výzvě k podávání návrhů vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007).

Mezi opatření v oblasti působnosti uvedeného rozhodnutí patří rozvoj tvůrčích projektů.

Cílem této podpory je umožnit nezávislým evropským produkčním společnostem přístup k financování od bank a finančních institucí prostřednictvím spolufinancování části nákladů na:

pojištění audiovizuální tvorby: Modul 1 – podpora položky „pojištění“ v rozpočtu produkce;

záruku na dokončení pro tvorbu audiovizuálního díla: Modul 2 – podpora položky „záruka na dokončení“ v rozpočtu produkce;

financování od banky pro tvorbu díla: Modul 3 – podpora položky „finanční náklady“ v rozpočtu produkce.

2.   Způsobilí kandidáti

Tato výzva k podávání návrhů je určena nezávislým evropským produkčním společnostem registrovaným v členských státech Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru účastnících se programu MEDIA 2007 (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a ve Švýcarsku, s výhradou uzavření nové dohody o spolupráci s touto zemí v rámci programu.

3.   Rozpočet a délka trvání projektů

K dispozici je rozpočet v celkové výši 1,3 milionu EUR. Finanční příspěvek může činit nejvýše 50 % – (60 %) způsobilých nákladů. Výše jednotlivé podpory se pohybuje v rozmezí od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Podporu lze čerpat v maximální výši 50 000 EUR.

Tato výzva k podávání návrhů platí pro projekty zahájené mezi 1. červencem 2006 – 31. prosincem 2006. Maximální délka projektu je 30 měsíců.

4.   Uzávěrka

Žádosti na základě této výzvy k podávání návrhů musí být podány nejpozději do 2. února 2007 v případě projektů zahájených mezi 1. červencem 2006 a 31. prosincem 2006.

5.   Další informace

Evropské společnosti, které mají zájem odpovědět na tuto výzvu k podávání návrhů a chtějí obdržet dokument nazvaný „Pokyny k podávání návrhů – i2i audiovisual“, by měly svoji žádost odeslat poštou nebo faxem generálnímu ředitelství pro informační společnost Evropské komise na následující adresu:

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Mr Constantin Daskalakis (BOUR 03/30)

Head of Unit MEDIA – P8

B-1049 Brusel

Fax (32-2) 299 92 14

EACEA-P8@ec.europa.eu

Úplné znění této výzvy k podávání návrhů je k dispozici na internetu:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_en.htm

Žádosti musejí být v souladu s pokyny k této výzvě k podávání návrhů a musejí být podány na správných formulářích žádostí.