21.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 227/9


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Případ č. COMP/M.4333 – NIBC/NPM/DELI UNIVERSAL)

(2006/C 227/06)

(Text s významem pro EHP)

Dne 30. srpna 2006 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:

na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla případu, data a indexu odvětví hospodářství.

v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32006M4333. EUR-Lex umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)