31.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 209/11


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M. 4377 – Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 209/04)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 17. srpna 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Doughty Hanson & Co. Limited („Doughty Hanson“, Spojené království) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem Caudwell Group Mobile Distribution Business („Mobile Distribution Business“, Spojené království).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku Doughty Hanson: správce soukromého investičního fondu;

podniku Mobile Distribution Business: distribuce a oprava mobilních telefonů, příslušenství a doplňkové služby (tj. úpravy na přání zákazníka/sestavování a balení mobilních telefonů, prodej tarifních smluv zákazníkům a podnikům, prodej dobíjecích kupónů pro mobilní telefony) a nábor odborníků.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu je však vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4377 – Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.