25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/24


Výzva k předkládání návrhů na nepřímé akce v rámci víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Program eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text s významem pro EHP)

1.   Cíle a popis

Evropská komise přijala pracovní program a výzvu k předkládání návrhů za účelem provádění programu eContentplus  (1).

Tato výzva je otevřena pro návrhy na nepřímé akce, které se zabývají následujícími oblastmi a činnostmi:

Zeměpisné informace

3.1

Cílené projekty pro zeměpisné informace

3.2

Tématická síť pro zeměpisné informace

Vzdělávací obsah

4.1

Cílené projekty pro vzdělávací obsah

4.2

Tématická síť pro vzdělávací obsah

Digitální knihovny (kulturní a vědecký/akademický obsah)

5.1

Cílené projekty pro digitální knihovny

5.2

Tématická síť pro digitální knihovny

Posilování spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v oblasti digitálního obsahu

6.1.

Tématická síť pro veřejně dostupná díla („public domain“) a související otázky

2.   Způsobilí žadatelé

Program eContentplus je určen pro právnické osoby usazené v 25 členských státech.

Rovněž je určen pro právnické osoby usazené v Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Turecku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii, pokud byla za tímto účelem uzavřena s příslušnou zemí dvoustranná dohoda. Mohou se jej účastnit právnické osoby usazené ve státech ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), v souladu s ustanoveními uvedené dohody (2).

Účast právnických osob usazených ve třetích zemích a mezinárodních organizací je možná, avšak bez finanční podpory ze strany Společenství.

3.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování nepřímých akcí se odhaduje na 27,3 milionu EUR.

4.   Lhůta

Lhůta pro obdržení návrhů Komisí končí dne 19. října 2006 v 17.00 hodin (lucemburského místního času).

5.   Další informace

Celé znění výzvy k předkládání návrhů a formuláře žádostí jsou k dispozici na těchto webových stránkách:

http://europa.eu.int/econtentplus

Všechny žádosti musí splňovat kritéria a podmínky uvedené ve výzvě k předkládání návrhů, pracovním programu a pokynech pro navrhovatele, jež jsou k dispozici v anglickém jazyce na uvedených internetových stránkách Komise. Tyto dokumenty rovněž obsahují informace o tom, jak vypracovávat a předkládat návrhy.

Hodnocení návrhů bude založeno na zásadě průhlednosti a zásadě rovného zacházení. Provede jej Komise s pomocí externích odborníků. Každý podaný návrh bude posouzen na základě hodnotících kritérií stanovených v pracovním programu eContentplus.

Všechny návrhy přijaté Evropskou komisí budou považovány za důvěrné.


(1)  Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 456/2005/ES ze dne 9. března 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 1).

(2)  Aktuální informace o zemích zařazených do programu jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství. Aktuální seznam je rovněž k dispozici na webových stránkách programu na adrese http://europa.eu.int/econtentplus.