25.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/5


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc č. COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(2006/C 172/03)

(Text s významem pro EHP)

1.

Komise dne 13. července 2006 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Fogeca Multiauto S.A. (dále jen „Fogeca“, Portugalsko) a podnik Mapfre Mutualidad de Seguros (dále jen „Mapfre“, Španělsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad nově založenou společností vytvářející společný podnik (dále jen „JV“, Španělsko).

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Fogeca: montáž vozidel, výroba autodílů, prodej vozů a náhradních dílů;

Mapfre: pojištění, finanční služby;

JV: prodej vozů, servis po koupi vozu, havarijní pojištění, správa majetku (Španělsko).

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.