8.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/40


Žaloba podaná dne 17. února 2006 – Astex Therapeutics v. OHIM

(Věc T-48/06)

(2006/C 86/78)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Spojené království) (zástupci: M. Edenborough, barrister, a R. Harrison, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Protec Health International Limited (Cirencester, Spojené království)

Návrhy žalobkyně

zrušit napadené rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 29. listopadu 2005, ve věci R 651/2004 – 2 v plném rozsahu nebo podpůrně jeho část;

uložit osobě, jež podala námitky, aby uhradila žalobkyni/odvolatelce náklady, které žalobkyni/odvolatelce vznikly v souvislosti s tímto odvoláním (pokud osoba, jež podala námitky, vstoupí do odvolacího řízení) a s odvoláním před odvolacím senátem a s námitkou podanou námitkovému oddělení (v každém případě). Dále určit, že Úřad nese společně a nerozdílně s osobou, jež podala námitky, odpovědnost za náklady, které žalobkyni/odvolatelce vznikly v souvislosti s tímto odvoláním před Soudem prvního stupně.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: Obrazová známka „Astex Technology“ pro zboží ve třídě 5 (farmaceutika)

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Protec Health International Limited

Namítaná ochranná známka nebo označení: Slovní ochranná známka Společenství „Astex“ pro zboží a služby ve třídě 5 (insekticidy pro hubení prachových roztočů) a 24 (textilie atd.)

Rozhodnutí námitkového oddělení: Odmítnutí zápisu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94.