8.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/27


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 13. října 2005 – Fintecna v. Komise

(Věc T-249/02) (1)

(„Evropský sociální fond - Snížení finanční podpory - Žaloba na neplatnost - Akt, proti kterému lze podat žalobu - Přípravný akt - Nepřípustnost“)

(2006/C 86/53)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Řím, Itálie) (zástupci: G. Roberti, A. Franchi a R. De Lisa, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně L. Flynn a A. Aresu, poté E. de March a L. Flynn, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisu Komise ze dne 31. března 2000 týkajícího se různých finančních podpor z Evropského sociálního fondu (ESF) udělených několika operačním programům spadajícím do rámce Společenství na podporu realizace cílů č. 1, 3 a 4 v Itálii (Střed – Sever a Mezzogiorno)

Výrok usnesení

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Žalobkyně ponese vlastní náklady, jakož i náklady vynaložené žalovanou.


(1)  Úř. věst. C 233, 28.9.2002.