4.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 54/45


UK-Lerwick: Provozování pravidelné letecké dopravy

Nabídkové řízení vyhlášené Spojeným královstvím podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 na provozování pravidelné letecké dopravy mezi Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) a ostrovy Foula, Fair Isle, Out Skerries a Papa Stour

(2006/C 54/09)

(Text s významem pro EHP)

1.   Úvod: Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství uložilo Spojené království závazky veřejné služby na pravidelnou leteckou dopravu provozovanou mezi Shetland Mainland a ostrovy Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu). Normy požadované závazky veřejné služby byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství č. C 394/05 ze dne 30.12.1997, pozměněny v Úředním věstníku Evropských společenství/Evropské unie č. C 356/3 ze dne 12.12.2000, č. C 358/07 ze dne 15.12.2001, č. C 306/24 ze dne 10.12.2004, č. C 223/08 ze dne 10.9.2005 a č. C 53/06 ze dne 3.3.2006.

V případě, že žádný letecký dopravce nezahájí, nebo nebude mít v úmyslu zahájit k 1. červenci 2006 pravidelnou leteckou dopravu mezi Shetland Mainland a ostrovy Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu) v souladu s uloženými závazky veřejné služby a bez požadavku na vyrovnání, Spojené království rozhodlo, že v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 1 písm. d) výše uvedeného nařízení i nadále omezí přístup na tyto trasy na jediného leteckého dopravce a nabídne právo provozovat tuto dopravu od 1. srpna 2006 ve veřejném nabídkovém řízení.

Zakázku zadá Rada Shetlandských ostrovů, dále jen zadavatel, který poskytne letadla typu Britten Norman Islander pro použití na výše uvedených trasách.

2.   Předmět nabídkového řízení: Provozování pravidelné letecké dopravy mezi Shetland Mainland a ostrovy Foula (z Tingwallu), Fair Isle (z Tingwallu/Sumburghu), Out Skerries (z Tingwallu) a Papa Stour (z Tingwallu) od 1. srpna 2006 v souladu se závazky veřejné služby uloženými na danou trasu a zveřejněnými v Úředním věstníku Evropských společenství č. C 394/05 ze dne 30.12.1997, pozměněnými v Úředním věstníku Evropských společenství/Evropské unie č. C 356/3 ze dne 12.12.2000, č. C 358/07 ze dne 15.12.2001, č. C 306/24 ze dne 10. prosince 2004, č. C 223/08 ze dne 10.9.2005 a č. C 53/06 ze dne 3.3.2006. Od leteckého dopravce se očekává, že k provozování pravidelné letecké dopravy bude používat letadla, která mu poskytne zadavatel bezúplatně (v rámci podmínek obsažených v zadávací dokumentaci).

3.   Účast: Zúčastnit se mohou všichni letečtí dopravci s platnou provozní licencí vydanou členským státem podle nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům.

4.   Postup nabídkového řízení: Na toto nabídkové řízení se vztahují ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. d), e), f), g), h) a i) nařízení (EHS) č. 2408/92.

5.   Zadávací dokumentace: Kompletní zadávací dokumentaci, včetně formuláře nabídky, specifikace, smluvních podmínek/rozvrhu smluvních podmínek, jakož i znění původních závazků veřejné služby zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství č. C 394/05 ze dne 30.12.1997, pozměněné v Úředním věstníku Evropských společenství/Evropské unie č. C 356/3 ze dne 12.12.2000, č. C 358/07 ze dne 15.12.2001, č. C 306/24 ze dne 10.12.2004, č. C 223/08 ze dne 10.9.2005 a č. C 53/06 ze dne 3.3.2006 je možné zdarma získat od zadavatele na adrese:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tel. (44) 15 95 74 48 00. Fax (44) 15 95 74 48 69 (Kontaktní osoba: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations).

K zadávací dokumentaci musí letečtí dopravci přiložit doklady o své finanční situaci (musí být dodána bankovní reference, která by pokrývala hodnotu smlouvy, výroční zpráva a auditované účty za poslední 3 roky, včetně údajů o obratu a zisku před zdaněním za poslední 3 roky), o předchozích zkušenostech a technické schopnosti poskytovat popsanou dopravu. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si další informace o finančních a technických zdrojích a schopnostech každého žadatele.

Ceny v nabídce by měly být v GBP a veškerá podpůrná dokumentace musí být v angličtině. Smlouva se bude považovat za smlouvu uzavřenou podle skotského práva a bude podléhat výlučné soudní pravomoci skotských soudů.

6.   Finanční vyrovnání: V předložených nabídkách musí být uvedena částka požadovaná jako vyrovnání za provozování dopravy po dobu tří let od data předpokládaného zahájení dopravy. Výše vyrovnání se vypočítá podle specifikace. Maximální částka může být upravena pouze v případě, že dojde k nepředvídaným změnám provozních podmínek.

Zakázku zadá Rada Shetlandských ostrovů. Všechny platby vyplývající ze smlouvy se uskuteční v GBP.

7.   Doba platnosti smlouvy, změna a ukončení smlouvy: Tříletá smlouva pro tyto 4 letecké trasy začne platit dne 1. srpna 2006 a její platnost skončí dne 31. července 2009. Změny smlouvy a ukončení smlouvy musí být ve shodě s podmínkami smlouvy. Změny leteckých služeb budou povoleny jen se souhlasem zadavatele.

8.   Sankce v případě nedodržení smlouvy ze strany dopravce: V případě, že letecký dopravce z jiných než níže uvedených důvodů neuskuteční let, může zadavatel snížit částku vyrovnání za každý neuskutečněný let s tím, že zadavatel nesmí částku vyrovnání snížit v případě, že neuskutečnění letu bylo následkem kteréhokoli z níže uvedených důvodů a nebylo výsledkem konání nebo opomenutí leteckého dopravce:

povětrnostní podmínky;

uzavření letišť;

bezpečnostní důvody;

stávky;

letová bezpečnost.

Podle smluvních podmínek je dopravce také povinen podat zdůvodnění ohledně neuskutečnění letu.

9.   Lhůta pro podání nabídek: Jeden měsíc po dni zveřejnění tohoto oznámení.

10.   Postup pro podání přihlášky: Nabídky musí být zaslány na adresu:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Osobami oprávněnými k otevření nabídek jsou určení zaměstnanci a zvolení členové zadavatele. Nabídky se nepodávají na adresu stanovenou v bodě 5.

11.   Platnost nabídkového řízení: Podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EHS) č. 2408/92 je platnost tohoto nabídkového řízení podmíněná tím, že žádný letecký dopravce Společenství do 1. července 2006 nepředloží program pro provozování dotčených tras od 1. srpna 2006 nebo před tímto datem, v souladu s uloženými závazky veřejné služby v pozměněném znění bez finančního vyrovnání. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky, pokud žádná z nich není z přiměřených důvodů vhodná.