31.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 418/53


Žaloba podaná dne 15. září 2022 – XNT v. EUIPO – Exane (EXANE)

(Věc T-568/22)

(2022/C 418/68)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: XNT ltd. (St. Julian’s, Malta) (zástupci: A. Renck, C. Stöber a M. A. de Dampierre, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Exane (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie EXANE – Ochranná známka Evropské unie č. 14 289 433

Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. června 2022, ve věci R 2093/2020-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil žalovanému a v případě, že další účastnice řízení před odvolacím senátem vstoupí do řízení, i vedlejšímu účastníkovi, náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 60 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 207/2009.