20.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/30


Žaloba podaná dne 4. srpna 2021 – Ionfarma v. EUIPO – LG Electronics (AION)

(Věc T-465/21)

(2021/C 382/42)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ionfarma, SL (Barcelona, Španělsko) (zástupkyně: S. Correa Rodríguez, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: LG Electronics, Inc. (Soul, Jižní Korea)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie AION – Přihláška č. 17 892 367

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. května 2021, ve věci R 2223/2020-4

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a zamítl ochrannou známku Evropské unie č. 17 892 367 AION pro všechny výrobky;

uložil EUIPO a, v případě, že se společnost LG Electronics rozhodne vstoupit do tohoto řízení jako vedlejší účastnice, společnosti LG Electronics náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.