23.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 338/44


Žaloba podaná dne 14. července 2021 – Assaad v. Rada

(Věc T-426/21)

(2021/C 338/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Nizar Assaad (Bejrút, Libanon) (zástupci: M. Lester, Barrister, G. Martin a C. Enderby Smith, Solicitors)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál zrušil prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/751 ze dne 6. května 2021 (1) a prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/743 ze dne 6. května 2021 (2), jimiž byl změněn bod 36 přílohy I rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a bod 36 přílohy II nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 (dále jen „napadená opatření“), v rozsahu, v němž se vztahují na žalobce.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své žaloby tvrdí, že Rada od roku 2011 opakovaně uváděla, že žalobce není osobou uvedenou v bodě 36 unijního seznamu omezujících opatření přijatých vzhledem k situaci v Sýrii. Napadenými opatřeními se Rada pokusila tento postoj zvrátit a nyní – bez jakéhokoli zdůvodnění nebo skutkového či právního základu – tvrdí, že žalobce je ve skutečnosti na seznamy zařazen od roku 2011. Žalobce svými důvody pro zrušení napadá tento obrat v postoji Rady v rámci napadených opatření s tím, že je založen na nesprávném posouzení, jehož se měla Rada dopustit v několika ohledech, je protiprávně retroaktivní a odporuje zásadě právní jistoty, je překročením a zneužitím pravomocí Rady a je v rozporu se zásadou res judicata.


(1)  Úř. věst. 2021, L 160, s. 115.

(2)  Úř. věst. 2021, L 160, s. 1.