23.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 338/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. června 2021 – trestní řízení

(Věc C-350/21)

(2021/C 338/16)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastnice původního trestního řízení

Specializirana prokuratura

Předběžné otázky

Je vnitrostátní zákon [§ 251 odst. 1 Zakon za elektronnite saobshtenia (zákon o elektronických komunikacích)], který stanoví za účelem boje proti závažné trestné činnosti plošné a nerozlišující uchovávání provozních údajů (provozní a lokalizační údaje uživatelů elektronických komunikačních prostředků) po dobu šesti měsíců, v souladu s čl. 15 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 a bodem 11 odůvodnění směrnice 2002/58, obsahuje-li vnitrostátní zákon určité záruky?

Je vnitrostátní zákon [§ 159a Nakazatelno-procesualen kodeks (trestní řád)], který neomezuje přístup k provozním údajům na to, co je nezbytně nutné a který nepřiznává právo osobám, k jejichž provozním údajům mají přístup donucovací orgány, právo na informace o takovém přístupu, pokud to nebrání trestnímu řízení nebo nestanoví opravný prostředek proti neoprávněnému přístupu, v souladu s čl. 15 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 a bodem 11 odůvodnění směrnice 2002/58? (1)


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).