2.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 310/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Rieti (Itálie) dne 26. května 2021 – trestní řízení proti G.B., R.H.

(Věc C-334/21)

(2021/C 310/16)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Rieti

Účastníci původního trestního řízení

G.B., R.H.

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58 (1) ve spojení s články 7, 8 a 11 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, rovněž na základě zásad stanovených [Soudním dvorem Evropské unie] v rozsudku ze dne 2. března 2021 ve věci C-746/18, vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě stanovené v čl. 132 odst. 3 legislativního nařízení č. 196/2003, podle níž má státní zástupce, orgán s plnými zárukami nezávislosti a autonomie podle hlavy IV italské Ústavy, pravomoc odůvodněným rozhodnutím nařídit získání provozních a lokalizačních údajů pro účely trestního vyšetřování?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku, lze poskytnout další výkladová upřesnění ohledně možného neretroaktivního použití zásad stanovených v rozsudku ze dne 2. března 2021 ve věci C-746/18, s ohledem na naléhavou potřebu právní jistoty v rámci předcházení, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti nebo ohrožení bezpečnosti?

3)

Musí být čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58 ve spojení s články 7, 8 a 11 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, rovněž na základě zásad stanovených [Soudním dvorem Evropské unie] v rozsudku ze dne 2. března 2021 ve věci C-746/18, vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě stanovené v čl. 132 odst. 3 legislativního nařízení č. 196/2003 ve spojení s čl. 267 odst. 2 trestního řádu, která umožňuje státnímu zástupci v naléhavých případech okamžité získání údajů o telefonním provozu s následným přezkoumáním a kontrolou příslušného soudu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).