27.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 247/35


Žaloba podaná dne 27. května 2020 – EVH v. Komise

(Věc T-312/20)

(2020/C 247/47)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: EVH GmbH (Halle nad Sálou, Německo) (zástupci: I. Zenke a T. Heymann, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí žalované ze dne 26. února 2019 prohlašující spojení podniků „RWE/E.ON Assets“ za slučitelné se společným trhem, případ M.8871 (Úř. věst. 2020, C 111, s. 1);

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod: Povolovací rozhodnutí vykazuje formální nedostatky.

Spojení M.8871, které bylo napadeným rozhodnutím povoleno, bylo chybně odděleno od jednotné celkové fúze společností RWE AG (dále jen „RWE“) a E.ON SE (dále jen „E.ON“). Celková operace zahrnuje kromě nabytí výrobních kapacit společnosti E.ON společností RWE (případ M.8871) také nabytí 16,67 % účasti na společnosti E.ON společností RWE a převod společnosti Innogy SE, která je ze 76,8 % dceřinou společností RWE, na E.ON (případ M.8870).

Práva žalobkyně jako zúčastněné strany byla porušena, protože žalovaná sice přijala indicie nasvědčující omezení hospodářské soutěže v důsledku tohoto spojení podniků, které jí byly v rámci řízení hojně předkládány, v řízení a v rozhodnutí se jimi však obsahově nezabývala a ani je přiměřeně neposoudila.

Žalovaná odůvodnila rozhodnutí příliš pozdě a nedostatečně.

2.

Druhý žalobní důvod: Žalovaná nedostatečně zjistila skutkový stav a v případě správného zjištění skutkového stavu by musela zahájit druhou fázi řízení.

Analýza narůstající tržní síly společnosti RWE byla provedena jen na základě množství elektřiny a kapacity, bez nezbytného vlastního hlubšího přezkumu dalších indikátorů, jako je odpadnutí přímého konkurenta, kterým je společnosti E.ON, indikátoru Residual Supply Index (RSI), který vyjadřuje nepostradatelnost dodavatele, pokud jde o pokrytí poptávky, nebo míry koncentrace trhu.

V rozporu s dlouhodobými investičními cykly v odvětví energetiky žalovaná pro účely posouzení dopadů spojení podniků posuzovala příliš krátká historická i prognostická období.

Tržní síla byla zjištěna chybně, protože rozsáhlá propojení společností RWE a E.ON na trhu energií nebyla posouzena, místo toho byly sečteny kapacity z Reverse-Carve-out (obráceného vyčlenění) z řízení M.8870.

Přezkum se nepřípustně celkově omezuje na současnost a pominul dopady v budoucích letech (například v důsledku zvyšující se výroby zelené elektřiny a postupného vyřazování uhlí), žalovaná tedy vůbec nemohla zjistit, zda hrozí trvalé narušení hospodářské soutěže.

3.

Třetí žalobní důvod: Žalovaná posoudila spojení podniků – i v důsledku svých nedostatečných šetření – věcně zjevně chybně jako slučitelné s hospodářskou soutěží.

Žalovaná chybně nezohlednila okolnost, že společnost E.ON trvale odpadne jako konkurentka společnosti RWE.

Žalovaná nezohlednila skutečnost, že dohodnuté rozdělení jednotlivých sfér vytváření hodnot v odvětví energetiky mezi společnosti E.ON a RWE, které je obsahově spojeno s celkovým spojením podniků, zahrnuje omezení hospodářské soutěže a není slučitelné s článkem 101 SFEU.

Žalovaná chybně kvalifikuje nárůst tržní síly společnosti RWE na primárním trhu jako nezávadný.

Rozhodnutí konečně chybně nezohledňuje ani negativní dopady na hospodářskou soutěž, které vyplývají ze skutečnosti, že společnost E.ON odpadá jako konkurent ve výrobě a velkoobchodu s elektrickou energií z obnovitelných zdrojů energie a v poskytování systémových služeb, jako například regulační energie.