17.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/31


Žaloba podaná dne 24. června 2020 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-278/20)

(2020/C 271/40)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz, P. J. O. Van Nuffel, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Španělské království tím, že přijalo a ponechalo v platnosti čl. 32 odst. 3 až 6 a čl. 34 odst. 1 druhý pododstavec zákona č. 40/2015, jakož i čl. 67 odst. 1 třetí pododstavec zákona č. 39/2015, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze zásad efektivity a rovnocennosti coby mezí autonomie, jíž členské státy požívají při stanovování hmotněprávních a procesních podmínek platných pro jejich odpovědnost za škody způsobené jednotlivcům porušením unijního práva;

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba pro nesplnění povinnosti, podaná na základě článku 258 SFEU, se týká čl. 32 odst. 3 až 6 a čl. 34 odst. 1 druhého pododstavce Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (zákon č. 40/2015 ze dne 1. října 2015 o právním režimu veřejného sektoru), jakož i čl. 67 odst. 1 třetího pododstavce Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (zákon č. 39/2015 ze dne 1. října 2015 o společném správním řízení před orgány veřejné správy).

Spornými ustanoveními byl sjednocen režim odpovědnosti státu, jenž danou zákonnou úpravu přijal, za porušení unijního práva s režimem stanoveným pro porušení španělské Ústavy akty zákonodárce, přičemž byly doplněny některé hmotněprávní podmínky.

Sjednocení obou režimů a z něj plynoucí procesní požadavky vedly k tomu, že domožení se náhrady škody za porušení unijního práva způsobených španělským zákonodárcem je nyní nemožné či nepřiměřeně náročné, a tudíž v rozporu se zásadou efektivity.

Vedle toho jsou hmotněprávní požadavky doplněné v souvislosti s porušeními unijního práva v rozporu se zásadou rovnocennosti, protože pro náhradu škod způsobených španělským zákonodárcem porušením unijního práva jsou stanoveny podmínky, které jsou méně příznivé než podmínky platné pro škody způsobené porušením španělské Ústavy.