24.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 279/27


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. března 2020 – Rad Service Srl Unipersonale a další v. Del Debbio SpA a další

(Věc C-210/20)

(2020/C 279/38)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Odpůrkyně: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop, Daf Costruzioni Stradali Srl v postavení zmocněnkyně dočasného sdružení podniků tvořeného společnostmi GARC SpA a Edil Moter Srl

Předběžná otázka

Brání článek 63 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24 ze dne 26. února 2014 (1), který se týká institutu využití schopností třetích osob, spolu se zásadami svobody usazování a volného pohybu služeb uvedenými v článcích 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), uplatnění italské vnitrostátní právní úpravy v oblasti využití schopností třetích osob a vyloučení ze zadávacích řízení, která je obsažena v čl. 89 odst. 1 čtvrté větě zákoníku veřejných zakázek uvedeného v legislativním nařízení č. 50 ze dne 18. dubna 2016, podle které v případě nepravdivých prohlášení učiněných pomocným podnikem, která se týkají existence pravomocných odsuzujících rozsudků, které mohou prokázat spáchání vážného profesního pochybení, musí veřejný zadavatel vždy vyloučit hospodářský subjekt účastnící se zadávacího řízení, aniž by mu uložil nebo umožnil označit jiný vhodný pomocný podnik, který nahradí první pomocný podnik, jak je naopak stanoveno v ostatních případech, ve kterých subjekty, jejichž schopností hospodářský subjekt zamýšlí využít, nesplňují příslušné výběrové kritérium nebo u kterých existují povinné důvody pro vyloučení?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).