16.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 390/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 28. února 2020 – Slovenský plynárenský priemysel, a.s., v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Věc C-113/20)

(2020/C 390/24)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Usnesením ze dne 1. října 2020 Tribunál (šestý senát) rozhodl takto:

Směrnice Rady 90/435/EHS (1) ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států se nepoužije na situaci, kdy daňový orgán členského státu vyměřil poplatníkovi daň z příjmů neodvedenou za zdaňovací období před přistoupením tohoto členského státu k Evropské unii prostřednictvím dodatečného platebního výměru vydaného po tomto přistoupení.


(1)  Úř. věst. 1990, L 225, s. 6; Zvl. vyd. 09/01, s. 147.