16.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 87/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 14. ledna 2020 – Top System SA v. Belgický stát

(Věc C-13/20)

(2020/C 87/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Top System SA

Žalovaný: État belge

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (1) vykládán v tom smyslu, že oprávněný nabyvatel počítačového programu může provést rozklad dotčeného programu jako celku nebo jeho části, pokud je takový rozklad nezbytný k tomu, aby mohl dotyčný uživatel opravit chyby ovlivňující funkčnost zmíněného programu, a to i v případě, kdy tato oprava spočívá ve vypnutí funkce ovlivňující řádné fungování aplikace obsahující daný program?

2)

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, musí být krom toho splněny podmínky stanovené v článku 6 směrnice nebo jiné podmínky?


(1)  Úř. věst. 1991, L 122, s. 42.