28.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 95/3


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – XG v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-647/20) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora - Přímé daně - Zdanění kapitálových zisků z nemovitého majetku - Články 63, 64 a 65 SFEU - Volný pohyb kapitálu - Vyšší zdanění kapitálových zisků z nemovitého majetku dosažených rezidenty třetích zemí“)

(2022/C 95/04)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobce: XG

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok

Článek 63 a čl. 65 odst. 1 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu týkající se daně z příjmu fyzických osob, která podrobuje kapitálové zisky plynoucí z prodeje nemovitého majetku nacházejícího se v tomto členském státě rezidentem třetí země vyššímu zdanění, než jaké by bylo uplatněno u stejného typu transakce na kapitálové zisky dosažené rezidentem uvedeného členského státu.


(1)  Úř. věst. C 53, 15.2.2021.