4.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/60


Žaloba podaná dne 4. ledna 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group v. SRB

(Věc T-2/19)

(2019/C 82/72)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Algebris (UK) Ltd (Londýn, Spojené království) a Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Spojené státy) a (zástupci: T. Soames, advokát, R. East, Solicitor, N. Chesaites a D. Mackersie, Barristers)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí SRB, v němž se konstatuje, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) č. 806/2014 (1) není vyžadováno konečné následné ocenění Banco Popular Español S.A.;

uložil SRB náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že rozhodnutí SRB o tom, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) č. 806/2014 není vyžadováno konečné následné ocenění Banco Popular Español S.A, vychází z nesprávného právního posouzení v rozporu s čl. 20 odst. 11 nebo s čl. 20 odst. 12 uvedeného nařízení, jenž vyžaduje, aby bylo provedeno konečné následné ocenění, pokud byla opatření k řešení krize přijata na základě ocenění, které nesplňuje požadavky stanovené v čl. 20 odst. 1 a 4 až 9 nařízení 806/2014.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že se SRB dopustil zjevně nesprávných posouzení při použití čl. 20 odst. 11 nařízení 806/2014 v napadeném rozhodnutí, neboť SRB vycházel při přijetí napadeného rozhodnutí z nesprávného předpokladu, že v daném případě není třeba provést konečné následné ocenění.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že pokud napadené rozhodnutí znamená, že se SRB rozhodl nezvýšit hodnotu protiplnění uhrazeného Banco Santander, S.A., ve výši 1 euro, dopustil se nesprávného právního posouzení nebo zjevně nesprávného posouzení v rozporu s čl. 20 odst. 11 a 12 nařízení 806/2014.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že SRB porušil svou povinnost uvést odůvodnění napadeného rozhodnutí, což je v rozporu s článkem 296 SFEU.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 225, s. 1).