8.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 191/13


Usnesení Tribunálu ze dne 9. března 2020 – Kypr v. EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)

(Věc T-60/19) (1)

(„Ochranná známka Evropské unie - Zrušení ochranné známky, o kterou se opírá návrh na prohlášení neplatnosti - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2020/C 191/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Kyperská republika (zástupci: S. Malynicz, QC, a V. Marsland, solicitor)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: D. Gája a H. O’Neill, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia, Řecko)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. listopadu 2018 (věc R 2296/2017-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Kyperskou republikou a společností Filotas Bellas & Yios.

Výrok

1)

O žalobě již není důvodné rozhodnout.

2)

Kyperské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 112, 25.3.2019.