3.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 36/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Poprad (Slovensko) dne 22. listopadu 2019 – IM v. STING Reality s.r.o.

(Věc C-853/19)

(2020/C 36/23)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Poprad

Účastníci původního řízení

Žalobce: IM

Žalovaná: STING Reality s.r.o.

Předběžné otázky

1.

Musí být směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES (1) ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004, vykládána v tom smyslu, že takové skutkové okolnosti, jaké nastaly v projednávané věci, za kterých fyzické osobě, jež se nachází se ve finanční a časové tísni a jejímž úmyslem je získat úvěrové prostředky na udržení si vlastnického práva k nemovité věci představující její jediné obydlí, předloží podnikatel v odvětví úvěrů smlouvu, kterou je tato osoba trvale zbavena vlastnického práva k nemovité věci navzdory tomu, že její vůlí bylo převést nemovitou věc na věřitele jen dočasně za účelem zajištění úvěrové smlouvy, představují nekalou obchodní praktiku?

2.

Musí být směrnice Rady 93/13[/EHS] (2) ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (dále jen „směrnice 93/13“) vykládána v tom smyslu, že za skutkových okolností popsaných v [otázce č. 1] podléhá soudnímu přezkumu i kupní smlouva o převodu nemovité věci i navzdory argumentům podnikatele o individuálně sjednaných smluvních podmínkách, jestliže podnikatel odmítne předložit soudu smlouvy v jiných případech s cílem zjistit, zda jde o formulářový typ smluv používaných podnikatelem v jiných případech?

3.

Spadá-li věc do působnosti směrnice 93/13, musí být za okolnost relevantní pro účely čl. 4 odst. 1 této směrnice považován i stav před uzavřením smlouvy, a sice že k osobním údajům žalobce se žalovaný podnikatel dostal bez souhlasu žalobce?


(1)  Úř. věst. 2005, L 149, s. 22.

(2)  Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26.