20.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 10. října 2019 – B. K. v. Slovinská republika

(Věc C-742/19)

(2020/C 19/15)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Žalobce: B. K.

Žalovaná: Slovinská republika

Předběžné otázky

1)

Vztahuje se článek 2 směrnice 2003/88/ES (1) rovněž na pracovníky působící v oblasti obrany nebo na vojenské pracovníky, kteří plní službu pracovní pohotovosti v době míru?

2)

Brání ustanovení čl. 2 směrnice 2003/88/ES vnitrostátní právní úpravě, podle níž se připravenost pracovníků působících v oblasti obrany na pracovišti nebo na určitém místě (nikoli však v místě vlastního bydliště) nebo přítomnost vojenských pracovníků působících v oblasti obrany v průběhu služby pracovní pohotovosti, během níž tito vojenští pracovníci nevykonávají žádnou práci, avšak musí být fyzicky přítomni v kasárnách, nezapočítává do pracovní doby?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).