30.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 328/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 9. července 2019 — NMI Technologietransfer GmbH v. EuroNorm GmbH

(Věc C-516/19)

(2019/C 328/24)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: NMI Technologietransfer GmbH

Žalovaná: EuroNorm GmbH

Předběžné otázky

1.

Je možné společnost s ručením omezeným, která vykonává ekonomickou činnost, podle čl. 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014 (1) nepovažovat za malý a střední podnik (dále jen „MSP“) již proto, že 90 % jejího základního kapitálu patří nadaci založené podle občanského práva, v jejímž kuratoriu, které není oprávněno řídit její činnost, jsou mezi sedmnácti členy dva zástupci ministerstev, jeden primátor města, jeden rektor univerzity, tři profesoři této univerzity, jeden rektor další vysoké školy a jeden výkonný ředitel obchodní a průmyslové komory?

2.

Jsou státní univerzity a vysoké školy, jakož i německé obchodní a průmyslové komory veřejnými subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014?

3.

Jsou osoby, které v kuratoriu nadace působí bezplatně, veřejnými subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014 pouze proto, že své hlavní zaměstnání vykonávají ve veřejném subjektu?

4.

Vyžaduje ovládání veřejnými subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014, aby orgány daných veřejných subjektů mohly členům kuratoria, kteří tuto funkci vykonávají bezplatně, na základě určitého právního vztahu udílet pokyny, aby hlasovali určitým způsobem?

5.

Vyžaduje nepřímé ovládání hlasovacích práv ze strany veřejných subjektů, aby bylo prokázáno, že veřejné subjekty na členy kuratoria působí tak, aby tito členové vykonávali hlasovací práva způsobem stanoveným danými veřejnými subjekty?

6.

Jedná se o nepřímé ovládání hlasovacích práv ze strany veřejných subjektů již tehdy, pokud existuje možnost, že členové kuratoria, kteří tuto funkci vykonávají bezplatně, při svém působení v kuratoriu zohledňují zájmy veřejných organizací, ze kterých pocházejí?

7.

Předpokládá výraz „ovládáno společně“ ve smyslu článku 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014, že lze konstatovat společné utváření vůle veřejných subjektů ohledně hlasovacích práv?

8.

Je z hlediska výrazu „ovládáno“ ve smyslu článku 3 odst. 4 přílohy I nařízení č. 651/2014 relevantní skutečné uplatňování statutu ze strany nadace, nebo možný výklad znění statutu?


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. 2014, L 187, s. 1).