26.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/35


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammarrätten i Göteborg (Švédsko) dne 19. června 2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket v. Combinova AB

(Věc C-476/19)

(2019/C 288/42)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Kammarrätten i Göteborg

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Allmänna ombudet hos Tullverket

Odpůrkyně: Combinova AB

Předběžná otázka

Povinnosti zaplatit celní dluh při dovozu nebo vývozu, který vznikl podle článku 79, zaniká v souladu s čl. 124 odst. 1 písm. k) (1), je-li celním orgánům náležitě prokázáno, že zboží nebylo použito nebo spotřebováno a opustilo celní území Unie. Znamená výraz „použito“, že zboží bylo zpracováno či zušlechtěno v souladu s účelem, pro který bylo povolení společnosti pro dané zboží uděleno, nebo se týká použití, které jde nad rámec tohoto zpracování či zušlechtění? Je důležité, zda k použití došlo před nebo po vzniku celního dluhu?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. Října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. Věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)