29.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/25


Žaloba podaná dne 23. května 2019 — Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-400/19)

(2019/C 255/34)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Sipos, A. Lewis a E. Manhaeve, agentes)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Maďarsko neplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 34 Smlouvě o fungování Evropské unie a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (1), tím, že omezilo určování prodejních cen zemědělských produktů a potravin, zejména s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 písm. u) mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (zákon XCV z roku 2009, kterým se dodavatelům zakazují nekalé obchodní praktiky ve vztahu k zemědělským produktům a potravinám).

uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zákon XCV z roku 2009, kterým se dodavatelům zakazují nekalé obchodní praktiky ve vztahu k zemědělským produktům a potravinám (dále jen „zákon z roku 2009“) zavedl zvláštní ustanovení v odvětví ve vztahu ke stanovení minimálních cen dotčených produktů.

Komise má za to, že ustanovení § 3 odst. 2 písm. u) zákona z roku 2009 neodkazuje na charakteristiky zemědělských produktů a potravin, ale výhradně na způsoby jejich prodeje, pročež je třeba jej považovat za ustanovení o způsobech prodeje ve smyslu rozsudku Keck a Mithouard (viz rozsudek ze dne 24. listopadu 1993, Keck a Mithouard, spojené věci C-267/91 a C-268/91, EU:C:1993:905). Po analýze účinků tohoto opatření je třeba potvrdit, že je rovnocenné množstevnímu omezení obchodu mezi členskými státy ve smyslu článku 34 SFEU.

Podle názoru Komise ustanovení § 3 odst. 2 písm. u) zákona z roku 2009 ve skutečnosti neovlivňuje stejným způsobem prodej vnitrostátních produktů jako dovezených produktů, a není vhodným, ani přiměřeným opatřením ve vztahu k žádnému z legitimních cílů, které se s ním pojí.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671).