5.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 263/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 2. května 2019 — D.J. v. Radiotelevizija Slovenija

(Věc C-344/19)

(2019/C 263/35)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: D.J.

Odpůrkyně: Radiotelevizija Slovenija

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 2 směrnice 2003/88 (1) vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti uvedené v tomto řízení, se za pracovní dobu považuje nepřetržitá dosažitelnost, během které pracovník, který vykonává svou práci v rozhlasové a televizní vysílací stanici, musí být v době, kdy má volno (pokud není nutná jeho fyzická přítomnost na pracovišti), na zavolání dostupný a v případě potřeby musí do jedné hodiny dorazit na pracoviště?

2)

Má na definici povahy nepřetržité dosažitelnosti za takových okolností, jako jsou okolnosti tohoto řízení, vliv skutečnost, že pracovník je ubytován v místě výkonu své práce (rozhlasová a televizní vysílací stanice), neboť zeměpisné charakteristiky daného místa znemožňují (nebo činí obtížnější) každodenní návrat domů („dolů do údolí“)?

3)

Je odpověď na obě předchozí otázky odlišná v případě, že se jedná o místo, kde jsou možnosti pro volnočasové aktivity omezeny z důvodu zeměpisných charakteristik daného místa, nebo kde se pracovník setkává s většími omezeními v nakládání se svým volným časem a v péči o své zájmy (oproti situaci, kdyby žil doma)?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003 L 299, s. 9).