3.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 187/41


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 6. března 2019 — UO v. Készenléti Rendőrség

(Věc C-211/19)

(2019/C 187/45)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: UO

Žalovaná: Készenléti Rendőrség

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES [o některých aspektech úpravy pracovní doby] (1) vykládán v tom smyslu, že osobní působnost této směrnice je vymezena článkem 2 směrnice [Rady] 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (2)?

2)

V případě kladné odpovědi, musí být čl. 2 odst. 2 směrnice 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci vykládán v tom smyslu, že ustanovení čl. 2 bodů 1 a 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES [o některých aspektech úpravy pracovní doby] se nevztahují na policisty, kteří jsou profesionálními příslušníky útvaru rychlého nasazení Policie?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. 2003, L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381).

(2)  Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. 1989, L 183, s. 1; Zvl. vyd. 05/01, s. 349).