19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 289/11


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. června 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Ministero della Giustizia v. GN

(Věc C-914/19) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Zásada rovného zacházení v zaměstnání a povolání - Směrnice 2000/78/ES - Článek 6 odst. 1 - Listina základních práv Evropské unie - Článek 21 - Zákaz jakékoli diskriminace na základě věku - Vnitrostátní právní úprava, která stanoví věkovou hranici 50 let pro přístup k povolání notáře - Odůvodnění“)

(2021/C 289/14)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministero della Giustizia

Žalovaná: GN

za účasti: HM, JL, JJ

Výrok

Článek 21 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví věkovou hranici 50 let pro účast na výběrovém řízení na přístup k povolání notáře, pokud se tato právní úprava nejeví jako právní úprava sledující cíle, kterými je zaručení stability výkonu tohoto povolání po značnou dobu před odchodem do důchodu, ochrana řádného výkonu notářských pravomocí a usnadnění generační obnovy, jakož i omlazení uvedené profese, a v každém případě jde nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.


(1)  Úř. věst. C 87, 16. 3. 2020.