15.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Grondwettelijk Hof – Belgie) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België a další v. Vlaamse Regering

(Věc C-336/19) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Ochrana zvířat při usmrcování - Nařízení (ES) č. 1099/2009 - Článek 4 odst. 1 - Povinnost omračovat zvířata před usmrcením - Článek 4 odst. 4 - Výjimka v souvislosti s rituální porážkou - Článek 26 odst. 2 - Možnost členských států přijmout vnitrostátní pravidla zajišťující rozsáhlejší ochranu zvířat při rituální porážce - Výklad - Vnitrostátní právní úprava, která v případě rituální porážky vyžaduje omráčení, které je reverzibilní a nemůže způsobit smrt - Článek 13 SFEU - Listina základních práv Evropské unie - Článek 10 - Svoboda náboženského vyznání - Svoboda projevovat své náboženské vyznání - Omezení - Přiměřenost - Absence shody mezi členskými státy Evropské unie - Prostor pro uvážení přiznaný členským státům - Zásada subsidiarity - Platnost - Odlišné zacházení s rituální porážkou a usmrcováním zvířat při lovu nebo rybolovu a při kulturních nebo sportovních událostech - Absence diskriminace - Články 20, 21 a 22 Listiny základních práv“)

(2021/C 53/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Centraal Israëlitisch Consistorie van België a další, Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België a další, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial a Congrès juif européen VZW a další

Žalovaná: Vlaamse Regering

za přítomnosti: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA a dalších, Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Výrok

1)

Článek 26 odst. 2 první pododstavec písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, ve spojení s článkem 13 SFEU a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, která vyžaduje, aby bylo při rituální porážce provedeno reverzibilní omráčení, které nemůže způsobit smrt zvířete.

2)

Přezkum třetí předběžné otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost čl. 26 odst. 2 prvního pododstavce písm. c) nařízení č. 1099/2009.


(1)  Úř. věst. C 270, 12.8.2019.