27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/45


Žaloba podaná dne 18. července 2018 – TUIfly v. Komise

(Věc T-447/18)

(2018/C 301/61)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: TUIfly GmbH (Langenhagen, Německo) (zástupci: L. Giesberts a M. Gayger, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil články 7 a 8, jakož i články 9, 10 a 11 v rozsahu, v jakém se tři naposled uvedené články vztahují na články 7 a 8, rozhodnutí Komise (EU) 2018/628 ze dne 11. listopadu 2016 o státní podpoře SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) poskytnuté Rakouskem ve prospěch letiště Klagenfurt, společnosti Ryanair a dalších leteckých společností využívajících toto letiště (Úř. věst. 2018, L 107, s. 1);

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně následující žalobní důvody.

1.

Rozhodnutí porušuje článek 41 Listiny základních práv Evropské unie, zásadu řádné správy a právo na obhajobu žalobkyně, jelikož Komise žalobkyni neposkytla přístup k vyšetřovacímu spisu a neumožnila její účinně hájit svá práva.

2.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU z důvodu, že Komise neprokázala, že žalobkyni byla poskytnuta selektivní výhoda.

3.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise při uplatnění zásady soukromého investora v tržním hospodářství překročila z procesněprávního hlediska svou posuzovací pravomoc.

V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že Komise při svém přezkumu uplatnila v rozporu s procesními pravidly přísné kritérium pokynů letecké dopravy z roku 2014, přestože se relevantní skutkové okolnosti případu týkají dřívějších let 2003 až 2009.

4.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise při uplatnění zásady soukromého investora v tržním hospodářství překročila z důvodu nedostatečného zjišťování skutkových okolností případu svou posuzovací pravomoc.

V této souvislosti žalobkyně uvádí, že Komise z neexistence komplexního podnikatelského plánu ohledně dohod se žalobkyní nesprávně dospěla k závěru o údajně chybějící strategii ziskovosti letiště v Klagenfurtu (dále jen „KLU“) a v rozhodnutí dospěla ke skutkovým zjištěním o dlouhodobé strategii ziskovosti KLU, které si zjevně vzájemně odporují.

5.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise při uplatnění zásady soukromého investora v tržním hospodářství překročila svou posuzovací pravomoc z důvodu nedostatečného zjišťování skutkových okolností případu v rámci dodatečně vypracované ex ante analýzy ziskovosti.

V tomto ohledu žalobkyně namítá, že se Komise dopustila nesprávného posouzení tím, že nezohlednila podporu, která byla v souladu s právem státních podpor, poskytnutou KLU za účelem financování jejích marketingových opatření, jako příjmy letiště. Navíc Komise dostatečně nezjistila tržní hodnotu služeb poskytovaných žalobkyní a v rozhodnutí ji nezohlednila, ačkoli se jedná o služby žalobkyně poskytované za běžné tržní ceny.

6.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 3 SFEU, jelikož Komise použila v rozporu s procesněprávními předpisy nepřiměřeně přísné kritérium při přezkumu odůvodnění, které neodpovídá její právní praxi k datu uzavření smluv o marketingu.

7.

Rozhodnutí porušuje čl. 107 odst. 3 SFEU, jelikož Komise v plném rozsahu nezjistila skutkové okolnosti případu za účelem odůvodnění údajných podpor.

V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že Komise nezohlednila podporu, která byla v souladu s právem státních podpor, poskytnutou KLU při odůvodnění podpory žalobkyně. Komise navíc při jejím přezkoumání čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU nezohlednila význam smluv o marketingu z hlediska regionální a dopravní politiky, ani s ním spjaté významné pozitivní účinky na regionální hospodářství.