201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180406272821

Věc T-230/18: Žaloba podaná dne 6. dubna 2018 – Czarnecki v. Parlament


C2312018CS2710120180406CS0034271282

Žaloba podaná dne 6. dubna 2018 – Czarnecki v. Parlament

(Věc T-230/18)

2018/C 231/34Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ryszard Czarnecki (Varšava, Polsko) (zástupkyně: M. Casado García-Hirschfeld, advokátka)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil projednávanou žalobu za přípustnou;

zrušil napadené rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018;

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející jednak z porušení práva na presumpci neviny, práva na obhajobu a zásady rovnosti procesních možností mezi stranami a jednak z porušení zásady řádné správy, zásady proporcionality a práva na svobodu projevu.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení, fumus persecutionis a zneužití pravomoci.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení právní jistoty a ochrany legitimního očekávání