26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/35


Žaloba podaná dne 19. ledna 2018 – Francie v. Komise

(Věc T-26/18)

(2018/C 112/45)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Francouzská republika (zástupci: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères a S. Horrenberger, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

částečně zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C(2017) 7263 final ze dne 8. listopadu 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), oznámené francouzské vládě dne 9. listopadu 2017, v rozsahu, v němž:

zahrnuje opravu ve výši 2 246 700 eur z důvodu zohlednění krajinných prvků v rámci GAEC, se kterým údajně nejsou v souladu, pokud jde o „Nedostatky v systému evidence půdy“ pro roky podání žádosti 2013 a 2014;

zahrnuje paušální opravu týkající se všech oblastí, které zahrnují alespoň jednu oblast kvalifikovanou jako „landes et parcours (vřesoviště využitelná k pastvě)“, a nikoli jen oblastí kvalifikovaných jako „nezpůsobilé oblasti (‚landes et parcours‘)“ pro roky podání žádosti 2013 a 2014;

se týká „ELPP-FEADER SIGC – 2014-2020“ v rámci šetření CEB/2016/047; a

uplatňuje paušální opravu ve výši 100 % na departement Horní Korsika pro roky podání žádosti 2013-2014, pokud jde o „Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika“;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 6 odst. 1 a přílohy III nařízení Rady č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

Podle žalobkyně se Komise tohoto porušení dopustila, když konstatovala, že takové prvky, jako jsou skalnaté výběžky, rybníky či háje, stanovené francouzskou právní úpravou nespadají do dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), a dále, že tato ustanovení ukládají individuální ochranu každého krajinného prvku, a že v důsledku toho tyto prvky nemohou být začleněny do celkové plochy zemědělských oblastí.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality. V této souvislosti má žalobkyně za to, že ačkoli se spor týká pouze oblastí kvalifikovaných jako „landes et parcours“, Komise přijala opravu založenou na všech oblastech v případech, které zahrnují takové oblasti, tedy včetně části těchto oblastí, které nejsou oblastmi kvalifikovanými jako „landes et parcours“, a v každém případě ponechala bez povšimnutí vyčíslení předané francouzskými orgány.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z argumentu, podle kterého Komise za účelem provedení finanční opravy ve výši 13 127 243,30 eur, pokud jde o programové období EZFRV 2014-2020 („RDR 3“), vycházela z údajů, o kterých rozhodla, že jsou v rozporu s čl. 6 odst. 1 a přílohou III výše uvedeného nařízení č. 73/2009.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality a porušení povinnosti uvést odůvodnění, pokud jde o „Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika“ pro roky podání žádosti 2013 a 2014, v napadeném rozhodnutí v rozsahu, v němž Komise uplatňuje paušální opravu ve výši 100 % na departement Horní Korsika.