5.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Ilfov (Rumunsko) dne 13. srpna 2018 – EP v. FO

(Věc C-530/18)

(2018/C 399/32)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Ilfov

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: EP

Žalovaný: FO

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 15 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (1) ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti vykládán v tom smyslu, že zavádí výjimku z pravidla o příslušnosti vnitrostátního soudu místa, kde má dítě faktické bydliště?

2)

Musí být článek 15 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti vykládán v tom smyslu, že kritéria vyjmenovaná dotčeným účastníkem řízení (tedy: dítě se narodilo ve Francii, má francouzského otce, má ve Francii rodinu založenou na pokrevním příbuzenství složenou ze dvou sester a bratra, neteře – dcery jeho sestry -, dědy z otcovy strany, současné partnerky jeho otce a jejich nezletilé dcery, zatímco v Rumunsku nemá žádného příbuzného ze strany své matky, navštěvuje francouzskou školu, má francouzské vzdělání a mentalitu, vzájemná komunikace mezi rodiči a mezi rodiči a dítětem se vždy uskutečňovala ve francouzštině) naznačují zvláštní vazbu mezi dítětem a Francií, a z tohoto důvodu tak musí vnitrostátní soud určit, že vhodnějším soudem je francouzský soud?

3)

Musí být článek 15 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti vykládán v tom smyslu, že procesní rozdíly mezi právními předpisy dvou států, jako je konání neveřejného řízení v případě specializovaných soudů, slouží nejlepšímu zájmu dítěte ve smyslu tohoto ustanovení [unijního práva]?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1).