8.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 28. června 2018 – Jörg Paul Konrad Fritz Bode v. Instituto Nacional de la Seguridad Social a Tesorería General de la Seguridad Social

(Věc C-428/18)

(2018/C 364/02)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Žalovaní (odpůrci v odvolacím řízení): Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

Předběžná otázka

Je třeba článek 48 SFEU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která jako podmínku pro odchod do předčasného starobního důchodu stanoví, že příslušející částka důchodu musí přesahovat minimální důchod, který by dotyčné osobě příslušel podle téže vnitrostátní právní úpravy, je-li tento „příslušející důchod“ vykládán jako skutečný důchod k tíži pouze příslušného členského státu (v tomto případě Španělska), aniž se do ní započítává také skutečný důchod, který by tato osoba mohla pobírat na základě jiné dávky stejného druhu k tíži jiného nebo jiných členských států?