201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611CS01CSINFO_JUDICIAL20180411242521

Věc C-250/18: Žaloba podaná dne 11. dubna 2018 – Evropská komise v. Chorvatská republika


C2002018CS2410120180411CS0030241252

Žaloba podaná dne 11. dubna 2018 – Evropská komise v. Chorvatská republika

(Věc C-250/18)

2018/C 200/30Jednací jazyk: chorvatština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, zmocněnci)

Žalovaná: Chorvatská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Chorvatská republika tím, že nestanovila, že drcené kamenivo ukládané na skládku Biljane Donje je odpad, a nikoli vedlejší produkt, a že s ním musí být nakládáno jako s odpadem, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/98 ( 1 );

určil, že Chorvatská republika tím, že nepřijala všechna opatření nezbytná k zajištění nakládání s odpady způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 13 směrnice 2008/98;

určil, že Chorvatská republika tím, že nepřijala všechna nezbytná opatření s cílem zajistit, aby držitel odpadu ukládaného na skládku Biljane Donje prováděl zpracování odpadů sám nebo aby odpad nechal zpracovat prostřednictvím zprostředkovatele nebo zařízení nebo podniku, který provádí činnosti zpracování odpadů, nebo prostřednictvím soukromého nebo veřejného zařízení provádějícího sběr odpadů, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/98;

uložil Chorvatské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

K porušení čl. 5 odst. 1 směrnice:

Článek 5 odst. 1 směrnice stanoví několik kumulativních podmínek, které musí být splněny, aby určitá látka nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto předmětu, mohly být považovány za vedlejší produkt, a nikoli za odpad. Chorvatská republika nesprávně použila čl. 5 odst. 1 na odpady ukládané v Biljaných Donjích, když nestanovila, že jde o odpad, a nikoli o vedlejší produkt, ačkoli další využití těchto odpadů nebylo jisté ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice.

K porušení článku 13 směrnice:

Podle článku 13 směrnice přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění nakládání s odpady způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí. Chorvatské orgány sice konstatovaly, že se skládka Biljane Donje nachází v umístění, které není určené ani připravené k ukládání odpadu, a sice na povrchu a bez jakýchkoli ochranných opatření proti šíření do vody nebo do vzduchu, avšak doposud nebylo provedeno žádné z opatření přijatých chorvatskými orgány ve vztahu k řečené skládce. Tato situace se dlouhodobě nemění, což nevyhnutelně vede ke zhoršování stavu životního prostředí. Chorvatská republika tudíž nepřijala všechna opatření nezbytná k zajištění nakládání s odpady ukládanými v Biljaných Donjích způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí.

K porušení čl. 15 odst. 1 směrnice:

Podle čl. 15 odst. 1 směrnice přijmou členské státy nezbytná opatření s cílem zajistit, aby každý prvotní původce nebo jiný držitel odpadu prováděl zpracování odpadů sám nebo aby odpad nechal zpracovat prostřednictvím zprostředkovatele nebo zařízení nebo podniku, který provádí činnosti zpracování odpadů, nebo prostřednictvím soukromého nebo veřejného zařízení provádějícího sběr odpadů v souladu s články 4 a 13 směrnice. Skutečnost, že chorvatské orgány nezajistily, aby držitel odpadu prováděl jeho zpracování nebo aby odpad nechal zpracovat prostřednictvím některé z osob vyjmenovaných v čl. 15 odst. 1, vyplývá z toho, že tento odpad je v okamžiku podání této žaloby nadále protiprávně uložen v Biljaných Donjích, kde již po dlouhou dobu je. Chorvatské orgány nepřijaly účinná opatření směřující k tomu, aby držitel odpadu prováděl zpracování odpadů sám nebo aby odpad nechal zpracovat prostřednictvím osob vyjmenovaných v čl. 15 odst. 1 směrnice.


( 1 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).