201806290261986482018/C 249/062232018CJC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL201803273423

Věc C-223/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. března 2018 společností Deichmann SE proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. ledna 2018 ve věci T-68/16, Deichmann SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví


C2492018CS330120180327CS00063342

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. března 2018 společností Deichmann SE proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. ledna 2018 ve věci T-68/16, Deichmann SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-223/18 P)

2018/C 249/06Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Deichmann SE (zástupkyně: C. Onken, advokátka)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a Munich, SL

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí Tribunálu ze dne 17. ledna 2018 ve věci T-68/17;

zrušil rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2015 ve věci R 2345/2014-4;

podpůrně, vrátil věc Tribunálu Evropské unie;

uložil odpůrci a vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ( 1 ) ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, dále jen „nařízení o ochranné známce Evropské unie“] v několika ohledech. Tribunál zejména nesprávně určil pojem „ochranná známka“ v čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství.

(1)

Zaprvé, Tribunál nesprávně posoudil význam a právní důsledky určení druhu dotčené ochranné známky. Vycházel z nesprávného předpokladu, že není relevantní, zda se napadená ochranná známka řadí mezi obrazové ochranné známky nebo mezi poziční ochranné známky. Rozdíl mezi různými druhy ochranných známek má však ve skutečnosti významný vliv na jejich předmět a způsob jejich užívání. Užívání napadené ochranné známky jako obrazové ochranné známky by se značně lišilo od jejího užívání jako poziční ochranné známky.

(2)

Zadruhé, Tribunál neurčil předmět napadené ochranné známky správně, ale považoval napadenou ochrannou známku za ochrannou známku poziční. Napadená ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, neboť byla přihlášena a zapsána jako obrazová ochranná známka bez jakéhokoliv popisu či prohlášení, které by svědčilo o opaku. Použití přerušovaných čar samo o sobě nečiní z obrazové ochranné známky poziční ochrannou známku.

(3)

Z tohoto důvodu Tribunál nesprávně konstatoval, že společnost Munich S.L. prokázala skutečné užívání své ochranné známky s poukazem na prodej bot, které byly na boční straně opatřeny dvěma překříženými čarami. Tento druh užívání může dokládat pouze užívání poziční ochranné známky, a nikoli obrazové ochranné známky, jakou je napadená ochranná známka.


( 1 ) – Úř. věst. 2017, L 154, s. 1.