26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Liège (Belgie) dne 18. ledna 2018 – V v. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Věc C-33/18)

(2018/C 112/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobce a odvolatel: V

Odpůrci: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Předběžné otázky

1)

Je třeba vykládat článek 87 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1) tak, že má-li osoba, která před 1. květnem 2010 začala vykonávat závislou činnost v Lucemburském velkovévodství a samostatně výdělečnou činnost v Belgii, podléhat právním předpisům podle nařízení č. 883/2004, musí o to výslovně požádat, ačkoliv před 1. květnem 2010 nespadala do belgického systému sociálního zabezpečení a belgické právní předpisy o sociálním zabezpečení pro osoby samostatně výdělečné činné vůči ní byly uplatněny pouze zpětně až poté, co uplynula lhůta tří měsíců s počátkem 1. května 2010?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku, má žádost uvedená v článku 87 odst. 8 nařízení č. 883/2004, jež byla podaná způsobem popsaným výše, za následek, že právní předpisy státu příslušného podle nařízení č. 883/2004 se použijí zpětně ke dni 1. května 2010?


(1)  Úř. věst. L 166, s. 1.