19.8.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 280/8


Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Višje sodišče v Mariboru — Slovinsko) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.

(Věc C-407/18) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách - Směrnice 93/13/EHS - Řízení o výkonu rozhodnutí týkající se hypoteční pohledávky - Přímo vykonatelný notářský zápis - Soudní přezkum zneužívajících ujednání - Odklad výkonu rozhodnutí - Nedostatek pravomoci soudu, kterému byl podán návrh na výkon rozhodnutí - Ochrana spotřebitele - Zásada efektivity - Konformní výklad“)

(2019/C 280/09)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Višje sodišče v Mariboru

Účastníci původního řízení

Žalobci: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Žalovaná: Addiko Bank d.d.

Výrok

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách musí být s ohledem na zásadu efektivity vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která vnitrostátnímu soudu, který rozhoduje o návrhu na výkon rozhodnutí na základě smlouvy o hypotéčním úvěru, jež byla uzavřena mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem formou přímo vykonatelného notářského zápisu, neumožňuje jak na návrh spotřebitele, tak bez návrhu přezkoumat, zda ujednání, jež jsou obsažena v takovém notářském zápisu, nemají zneužívající povahu ve smyslu této směrnice, a z tohoto důvodu odložit navrhovaný výkon rozhodnutí.


(1)  Úř. věst. C 294, 20.8.2018.