18.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/29


Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2019 – TN v. ENISA

(Věc T-461/17) (1)

(„Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přijetí do zaměstnání - Oznámení o volném pracovním místě - Místo vedoucího oddělení - Zařazení na rezervní seznam - Přijetí nabídky zaměstnání - Zpětvzetí nabídky zaměstnání - Podmínky přijetí do zaměstnání - Záruky bezúhonnosti - Článek 12 PŘOZ - Zjevně nesprávné posouzení - Nakládání s osobními údaji - Právo být vyslechnut - Odpovědnost“)

(2019/C 103/37)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: TN (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (zástupci: A. Ryan, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duron, advokáty)

Předmět věci

Návrh na základě článku 270 SFEU znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2016, kterým agentura ENISA vzala zpět nabídku zaměstnání na místo vedoucího oddělení „Správní služby“ předloženou žalobci a na zrušení rozhodnutí ze dne 20. dubna 2017 o zamítnutí jeho stížnosti a zadruhé na uložení povinnosti agentuře ENISA nahradit žalobci majetkovou a nemajetkovou újmu, která mu údajně vznikla zejména v důsledku protiprávního zpětvzetí této nabídky.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

TN se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 347, 16.10.2017.