14.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 16/42


Rozsudek Tribunálu ze dne 13. listopadu 2018 – Polsko v. Komise

(Věc T-241/17) (1)

(„EZZF a EZFRV - Výdaje vyloučené z financování - Prováděcí rozhodnutí (EU) č. 585/2011 - Mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny v důsledku smrtelné nákazy způsobené enterohemoragickou Escherichií coli (E. coli) - Nesklízení - Rozsah kompenzace ve prospěch producentů plynoucí z nesklízení - Výdaje vynaložené Polskem - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2019/C 16/50)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Polská republika (zástupci: B. Majczyna, M. Pawlicka, K. Straś a B. Paziewska, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Stobiecka-Kuik a D. Milanowska, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/264 ze dne 14. února 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2017, L 39, s. 12) v rozsahu, v němž vylučuje z financování Unií výdaje vynaložené schválenou platební agenturou Polské republiky ve výši 4 438 056,66 eur.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Polské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 195, 19.6.2017.