16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 19. prosince 2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

(Věc C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Anke Hartog

Žalovaná: British Airways plc

Předběžná otázka

Má být podmínka stanovená v čl. 3 odst. 2 písm. a) jako podmínka použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (1) vykládána tak, že cestující, kteří mají potvrzenou rezervaci, se „přihlásí k přepravě“, pokud se v případě, že není uveden čas, dostaví nejpozději do 45 minut před zveřejněným časem odletu do fronty k přepážce určené leteckým dopravcem pro registraci k předmětné přepravě?


(1)  Úř. věst. L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10.