26.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 72/28


Kasační opravný prostředek podaný dne 8. prosince 2017 Alex SCI proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-841/16, Alex v. Komise

(Věc C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Alex SCI (zástupce: J. Fouchet, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. září 2016;

Opětovně takto rozhodl:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. září 2016;

prohlásil za protiprávní a neslučitelné se společným trhem podpory postkytnuté EFRR, francouzským státem, Conseil régional d’Aquitaine a Conseil général des Pyrénées Atlantiques;

uhradil Evropské komisi náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s právním zastoupením ve výši 5 000 eur.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

A.   K přípustnosti

Navrhovatelka navrhuje potvrzení rozhodnutí Tribunálu, že rozhodnutí je napadnutelné. Dopis ze dne 21. září 2016 je aktem, který lze napadnout ve smyslu ustanovení čl. 263 odst. 1 SFEU.

Pokud jde o aktivní legitimaci společnosti ALEX SCI a její právní zájem na podání žaloby, navrhovatelka navrhuje změnu usnesení Tribunálu. Její obchodní situace je dotčena ve smyslu čl. 263 odst. 4 SFEU.

B.   K věci samé

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z vnější protiprávnosti z důvodu nedostatečného odůvodnění. V rozhodnutí ze dne 21. září 2016 není uveden žádný právní základ v podobě právního předpisu nebo judikatury, takže ALEX SCI, zastoupená svým jednatelem, jen na základě přečtení tohoto rozhodnutí nechápe jeho obsah. Rozhodnutí, které je z právního a skutkového hlediska velmi nedostatečně odůvodněné, je stiženo vadou spočívající ve vnější protiprávnosti.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z vnitřní protiprávnosti (existence státní podpory a její neoznámení). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) chtělo v rámci své hospodářské strategie upravit prostor „Technocité“ v Bayonne za účelem zřízení platformy specializované na oblast letectví. Požádalo proto EFRR, francouzský stát, Conseil régional d’Aquitaine a Conseil général des Pyrénées Atlantiques o spolufinancování jeho projektu tak, že každý z nich měl provést platbu ve výši 1 000 000 eur.

Tyto platby jsou neoznámenými státními podporami, jež jsou v rozporu s článkem 108 SFEU, jelikož mají všechny znaky státní podpory.

Kromě toho jsou tyto platby neslučitelné se společným trhem. Projekt Technocité je totiž průmyslovou a nevýrobní platformou specializovanou na oblast rozvoje nejmodernějších technologií v oblasti letectví, kosmonautiky a palubních systémů. Toto odvětví je zjevně otevřeno hospodářské soutěži. Tyto podpory jsou tedy v rozporu s článkem 107 SFEU.

Konečně pokud jde o neprovedení smluv o poskytnutí podpor, je třeba připomenout, že předmětem těchto smluv je financování projektu „Letecké středisko Technocité“ za účelem úpravy lokality a zřízení v ní „platformy specializované na výzkum a rozvoj nejmodernějších technologií v oblasti letectví, kosmonautiky a palubních systémů“. Oblast zahrnuje činnosti různé povahy, které vykonávají různé společnosti, jako jsou Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini, a sice společnosti, které působí v oblastech nespadajících do leteckého odvětví.

Závěrem, státní podpory musí být zrušeny a jejich částky navráceny [viz zejména nařízení č. 734/2013 (1) a č. 2988/95 (2), čl. 4 odst. 1 a 4; Conseil d’État français (CE), 2. června 1992, Rec. s. 165; CE, 6. listopadu 1998, Rec. s. 397; Soudní dvůr ES, 11. července 1996, SFEI, věc C-39/94].


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 (Úř. věst. L 204, s. 15).

(2)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, s. 1).