29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 27. listopadu 2017– E.G. v. Slovinská republika

(Věc C-662/17)

(2018/C 032/22)

Jednací jazyk: slovinština

Předkládající soud

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: E.G.

Odpůrkyně: Slovinská republika

Předběžné otázky

1)

Musí být zájem žadatele ve smyslu čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce Procesní směrnice II (1) vykládán tak, že ze statusu doplňkové ochrany nevyplývají stejná práva a stejné výhody, jaké plynou z postavení uprchlíka, pokud podle vnitrostátní právní úpravy cizí státní příslušníci, jimž byla přiznána mezinárodní ochrana, sice požívají stejná práva a stejné výhody, avšak odlišný přístup je použit pro vymezení délky trvání nebo zániku mezinárodní ochrany, jelikož postavení uprchlíka je přiznáno na dobu neurčitou, avšak zanikne, jakmile pominou okolnosti, na jejichž základě bylo toto postavení přiznáno, kdežto doplňková ochrana je přiznána na dobu určitou a je prodloužena do doby, dokud trvají důvody k jejímu přiznání?

2)

Musí být zájem žadatele ve smyslu čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce Procesní směrnice II vykládán tak, že ze statusu doplňkové ochrany nevyplývají stejná práva a stejné výhody, jaké plynou z postavení uprchlíka, pokud podle vnitrostátní právní úpravy cizí státní příslušníci, jimž byla přiznaná mezinárodní ochrana, sice požívají stejná práva a stejné výhody, ale odvozená práva, na kterých jsou tato práva a výhody založeny, jsou odlišná?

3)

Je s ohledem na individuální situaci žadatele třeba posoudit, zda by vzhledem ke konkrétním okolnostem žadatele z přiznání postavení uprchlíka pro něj vyplývalo více práv, než jsou práva plynoucí z přiznání doplňkové ochrany, nebo zda k tomu, aby byl zájem ve smyslu čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce Procesní směrnice II dán, je dostačující právní úprava, která rozlišuje mezi odvozenými právy, jež se zakládají na právech a výhodách obou forem mezinárodní ochrany?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).