12.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/19


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 20. listopadu 2017 – Skatteverket v. Srf konsulterna AB

(Věc C-647/17)

(2018/C 052/27)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Skatteverket

Odpůrkyně: Srf konsulterna AB

Předběžná otázka

Je třeba pojem „oprávnění ke vstupu na akce“ v článku 53 směrnice o DPH (1) vykládat v tom smyslu, že zahrnuje službu ve formě pětidenního kurzu účetnictví, která je poskytována výlučně osobám povinným k dani a vyžaduje předchozí registraci a platbu předem?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).