29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof Den Haag (Nizozemsko) dne 6. listopadu 2017 – Gerechtshof Den Haag v. Tronex BV

(Věc C-624/17)

(2018/C 032/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof Den Haag

Účastník původního řízení

Tronex BV

Předběžné otázky

1)

a.

Musí být obchodník, který vrátí dodavateli předmět vrácený spotřebitelem nebo předmět, který se stal v jeho sortimentu nadbytečným na základě dohody uzavřené se svým dodavatelem (tedy dovozcem, velkoobchodníkem, prodejcem, výrobcem nebo jiné osobě, od které nabyl předmět), považován za držitele, který se zbavuje předmětu ve smyslu čl. 3 bodu 1 rámcové směrnice (1)?

b.

Je pro odpověď na otázku 1.1 relevantní, zda má tento předmět snadno odstranitelnou vadu?

c.

Je pro odpověď na otázku 1.1 relevantní, zda se jedná o předmět, který vykazuje nedostatek nebo vadu takového rozsahu nebo takové závažnosti, že z tohoto důvodu již není vhodný nebo použitelný ke svému původnímu účelu?

2)

a.

Musí být obchodník nebo dodavatel, který dále prodá kupujícímu (vykupujícímu nevyužité zásoby) předmět vrácený spotřebitelem nebo předmět, který se stal nadbytečným v sortimentu, považován za držitele, který se zbavuje předmětu ve smyslu čl. 3 bodu 1 rámcové směrnice?

b.

Je pro odpověď na otázku 2.1 relevantní, jak vysoká je kupní cena, kterou musí kupující zaplatit prodejci nebo dodavateli?

c.

Je pro odpověď na otázku 2.1 relevantní, zda se jedná o předmět, který má snadno odstranitelný nedostatek či vadu?

d.

Je pro odpověď na otázku 2.1 relevantní, zda se jedná o předmět, který vykazuje nedostatek nebo vadu takového rozsahu nebo takové závažnosti, že z tohoto důvodu již není vhodný nebo použitelný ke svému původnímu účelu?

3)

a.

Musí být kupující, který dále prodává velké množství zboží vykoupeného od obchodníků nebo dodavatelů či zboží vráceného spotřebiteli nebo nadbytečného zboží, třetí (zahraniční) osobě, považován za držitele, který se zbavuje předmětu ve smyslu čl. 3 bodu 1 rámcové směrnice?

b.

Je pro odpověď na otázku 3.1 relevantní, jak vysoká je kupní cena, kterou musí tomuto kupujícímu zaplatit třetí osoba?

c.

Je pro odpověď na otázku 3.1 relevantní, zda je v této položce zahrnuto i zboží, které má snadno odstranitelný nedostatek či vadu?

d.

Je pro odpověď na otázku 3.1 relevantní, zda je v této položce zahrnuto i zboží, které vykazuje nedostatek nebo vadu takového rozsahu nebo takové závažnosti, že z tohoto důvodu již není vhodné nebo použitelné ke svému původnímu účelu?

e.

Je pro odpověď na otázku 3.3 nebo 3.4 relevantní, jaký procentní podíl má vadné zboží na celkové položce zboží dále prodávaného třetí osobě? Pokud je odpověď na tuto otázku kladná, jaký procentní podíl je zlomový?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).