13.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/30


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 4. srpna 2017 – Funke Medien NRW GmbH v. Spolková republika Německo

(Věc C-469/17)

(2017/C 382/36)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerochtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Funke Medien NRW GmbH

Odpůrkyně: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

1)

Ponechávají ustanovení unijního práva, která se týkají výlučného práva autorů děl udělit svolení k rozmnožování svých děl (čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES (1)) a práva na udělení svolení se sdělováním a zpřístupněním svých děl veřejnosti (čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES), jakož i výjimek nebo omezení těchto práv (čl. 5 odst. 2 a 3směrnice 2001/29/ES), určitý prostor k jejich provedení ve vnitrostátním právu?

2)

Jakým způsobem je třeba při stanovení působnosti výjimek nebo omezení týkajících se výlučného práva autorů na udělení svolení k rozmnožování svých děl (článek 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES) a ke sdělování a zpřístupnění svých děl veřejnosti (článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES), které jsou stanoveny v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, zohlednit základní práva podle Listiny základních práv Evropské unie?

3)

Mohou základní práva na svobodu informací (čl. 11 odst. 1 druhá věta Listiny základních práv EU) nebo svobodu sdělovacích prostředků (čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv EU) odůvodnit výjimky nebo omezení výlučného práva autorů děl udělit svolení k rozmnožování svých děl (čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES) a práva na udělení svolení se sdělováním, včetně zpřístupnění svých děl veřejnosti (článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES), nad rámec výjimek a omezení, které jsou stanoveny v čl. 5 odst. 2 a 3 směrnice 2001/29/ES?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).