18.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/31


Kasační opravný prostředek podaný dne 31. července 2017 Rami Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. května 2017 ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie

(Věc C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Rami Makhlouf (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil tento kasační opravný prostředek za přípustný a opodstatněný;

a z toho důvodu,

zrušil rozsudek ze dne 18. května 2017 vydaný Tribunálem Evropské unie ve věci T-410/16, Rami Makhlouf v. Rada Evropské unie, ECLI:EU:T:2017:349;

a

ve věci nově rozhodl tak, aby,

zrušil rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016 (1) a související prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele;

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál porušil právo navrhovatele být vyslechnut před přijetím nových omezujících opatření zakotvené v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu, jelikož Tribunál nezohlednil články předložené navrhovatelem na podporu jeho žaloby na neplatnost, aby prokázal, že nepodporoval syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, jelikož Tribunál nerozhodl, že ustanovení článků 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP (2), na základě kterých příslušnost k rodině Al-Assad nebo rodině Makhlouf představuje samostatné kritérium odůvodňující uložení sankce, jsou protiprávní, čímž přenesl důkazní břemeno.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a nedostatečného odůvodnění, jelikož Tribunál rozhodl, že pojem „přední podnikatel“ je dostatečně přesný k tomu, aby mohl být navrhovatel zahrnut na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a neuvedl důvody, pro které měl za to, že navrhovatel měl jakýkoliv vliv na syrský režim.


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2016, L 141, s. 125).

(2)  Rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2013, L 147, s. 14),